PLEAN CEACHTA

Fáilte chuig an leagan Gaeilge den tsuíomh gréasáin, ina bhfuil na pleananna ceachta idirghníomhacha uile a bheidh ag teastáil uait le beocht a chur sa Múú Criú i do sheomra ranga.

Is bealach spraíúil, spreagúil agus oideachasúil é an Múú Criú do dhaltaí le foghlaim faoi stíl mhaireachtála shláintiúil agus cothú. Tá ár bpleananna ceachta curtha le chéile le go mbeidh gníomhaíochtaí spraíúla, deiseanna comhtháite agus gníomhaíochtaí breise iontu, agus le scileanna litearthachta a fhorbairt. Agus é forbartha ag múinteoirí, do mhúinteoirí, tá an clár deartha le naisc láidre leis an gcuraclam agus le hobair laistigh de sheomra ranga gnóthach.

PLAY VIDEO

CEACHTA 2: Gníomhaíocht Choirp

PLEAN CEACHTA: Naíonán
AMHARC

CUSPÓIRÍ

Eolas a scaipeadh maidir leis an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl shláintiúil mhaireachtála, agus chun béim a leagan ar an ról atá ag an gcothú agus gníomhaíocht choirp do chnámha sláintiúla.

Fad ama: (thart ar) 30 nóiméad.

NAISC CHURACLAIM

FOCLÓIR AN LAE

Cnámh: Fíochán beo a dhéanann suas ár gcnámharlach.
Aclaíochtaí Seasamh Meáchain: Aon aclaíocht a chuireann meáchan iomlán an choirp ar do chosa, m.sh. rith, scipeáil agus formhór na spórt foirne.
Táirgí Déiríochta: Bainne agus tairgí déanta as bainne cosúil le cáis agus iógart.
Cailciam: Mianra atá riachtanach d’fhás, forbairt agus cothú na gcnámh. Foinsí tábhachtacha cailciam is ea bainne, cáis agus iógart.

DÍOSPÓIREACHT RANGA

Sna Treoirlínte Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp d’Éirinn moltar gur chóir go mbeadh páistí agus daoine óga (idir 2 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois) gníomhach ar feadh 60 nóiméad gach lá ar a laghad (ag leibhéal measartha go leibhéal fuinniúil) agus ba chóir go mbeadh aclaíochtaí a neartaíonn na matáin, aclaíochtaí soblútha agus aclaíochtaí a neartaíonn na cnámha san áireamh trí huaire sa tseachtain.

Céim 1: Réamhrá

Iarr ar na daltaí cuimhneamh siar ar Phlean Ceachta 1 maidir le Bia Sláintiúil agus Pirimid an Bhia ón Roinn Sláinte a chuireann treoirlínte d’aiste chothromaithe bia agus shláintiúil ar fáil. Cuir ceist ar do dhaltaí cad eile atá ag teastáil le bheith sláintiúil. Cuir na freagraí ar an gclár bán nó smeach-chairt. Dírigh ar na freagraí a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus aclaíocht. Mínigh don rang go bhfuil an aclaíocht ní hamháin spraíúil ach go bhfuil sé sláintiúil freisin – agus go bhfuil stíl mhaireachtála ghníomhach tábhachtach do chnámha agus matáin sláintiúla agus chun meáchan folláine a choinneáil. Cuir ceist ar na daltaí an mothaíonn siad níos fearr tar éis aclaíocht a dhéanamh, m.sh. tar éis a bheith ag rith lasmuigh. Fiafraigh díobh cén cineál aclaíochta coirp is fearr leo.

Breac iad seo síos ar an gclár bán nó ar an smeachchairt.

Céim 2: Sláinte na gcnámh agus an aiste bia/stíl mhaireachtála

Mínigh don rang go bhfuil tionchar ag roinnt rudaí ar shláinte na gcnámh. Is féidir lenár gcnámha éirí láidir agus sláintiúil trí na bianna cearta a ithe (aiste bia shláintiúil chothromaithe ina bhfuil cothathaigh a chabhraíonn leis na cnámha) agus trí bheith gníomhach. Mínigh nuair atá siad ag fás aníos, gur tréimhse thábhachtach í seo agus a gcnámha ag fás agus ag éirí níos láidre.

Nóta do Mhúinteoirí:

Cuireann cailciam le fás, forbairt agus cothú shláinte ár gcnámh. I measc na bhfoinsí is fearr inár n-aiste bia tá bainne, iógart agus cáis. Léiríodh, áfach, go bhfuil cuid mhaith páistí Éireannacha nach bhfaigheann dóthain cailciam san aiste bia. Is féidir taitneamh a bhaint as an ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála. Moltar trí chuid in aghaidh an lae do pháistí atá idir 5 bliana agus 8 mbliana d’aois. Moltar cúig chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 9 agus 18 mbliana d’aois.

Cuir i gcuimhne don rang (ó Cheacht 1 faoi Bhia Sláintiúil) na samplaí d’aon chuid amháin ina bhfuil gloine bainne 200ml, pota iógairt 125g, nó 25g de cháis chrua m.sh. cáis Chéadair, ina measc. Bíonn ról ag fosfar agus próitéin freisin i sláinte na gcnámh. Foinsí de na cothaithigh seo freisin is ea bainne, iógart agus cáis. Tá vitimín D ag teastáil freisin le haghaidh shláinte na gcnámh. Foinsí de vitimín D san aiste bia ná iasc olúil (cosúil le bradán, ronnach, sairdín), uibheacha agus táirgí déiríochta treisithe.

Mínigh na haclaíochtaí ‘seasamh meáchain’ agus an chaoi ina bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo lenár gcnámha a choinneáil sláintiúil. Is ionann aclaíochtaí seasamh meáchain agus aon aclaíocht ina gcuirtear meáchan iomlán an choirp ar na cosa. Samplaí de na gníomhaíochtaí seo ná rith, rince, scipeáil agus peil.


GNÍOMHAÍOCHT

Éirigh Gníomhach, Tosaigh ag Glúaiseacht!

Treoracha:

Cuir leis an liosta faoi na bealaí inar féidir leis an rang taitneamh a bhaint as a bheith gníomhach. I measc na leideanna tá na nithe seo a leanas:

a. Teorann ama a aontú chun breathnú ar an teilifís agus ‘am ar an scáileán’ (teilifís, ríomhaire, fón, táibléad etc.) agus cloí leis.

b. Ag súgradh lasmuigh le cairde.

c. Siúl nó rothaíocht ar scoil, nó cuid den tslí ar a laghad, nuair is féidir.

d. A chinntiú go bhfuil do scoil cláraithe do Bhrat na Scoileanna Gníomhacha – www.activeschool ag.ie.

e. Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí tar éis scoile. Cuir i gcuimhne dóibh go gcaitheann siad an chuid is mó den am scoile ina suí ag a ndeasc.

Ná bí chomh leisciúil sin!

Taispeáin roinnt aclaíochtaí seasamh meáchain atá tapa agus éasca m.sh. seaic léimní, ag rith ar an spota, ag hapáil ar chos amháin, glúine arda etc. Mínigh go bhfuil sibh chun cluiche a imirt ag baint úsáide as na gníomhaíochtaí seo. Iarr ar na daltaí roinnt spáis a fháil. Imir cluiche gearr de ‘Deir Malaí’ bunaithe ar an gcluiche ‘Deir Síomón’ ag baint úsáide as na haclaíochtaí seo a thaispeántar.

Gníomhaíochtaí Breise

1. Sa halla nó sa chlós súgartha, leag amach cúrsa d’aclaíochtaí seasamh meáchain atá simplí agus spraíúil (ag rith ar an spota, seaic léimní, scipeáil etc.) agus iarr ar an rang gach ceann díobh seo a dhéanamh ar feadh 30 soicind. Mínigh conas is féidir le beagnach gach duine é seo a dhéanamh go tapa agus go héasca.

2. Iarr ar na leanaí pictiúr a tharraingt díobh féin agus iad i mbun na haclaíochta seasamh meáchain is fearr leo.

3. Bíodh lá spóirt ranga agat ag baint úsáide as na smaointe ón rang mar chuid de na gníomhaíochtaí


BEIR LEAT ABHAILE É

Conas a bheidh do dhaltaí ag glacadh páirte ann?

Spreag do dhaltaí leis an teachtaireacht a thógáil abhaile faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl shláintiúil mhaireachtála.

 

Mar ghníomhaiocht obair bhaile is féidir leat iarraidh ar do dhaltaí:

 1. Siúlóid teaghlaigh a eagrú.
 2. Siúl lena madra féin nó le madra comharsan (le duine fásta).
 3. Spórt foirne a imirt lena dteaghlach.
 4. Dialann gníomhaíochtaí coirp a choinneáil, agus taifeadadh a dhéanamh de na gníomhaíochtaí a dhéanann siad féin agus a dteaghlach gach seachtain.
PLEAN CEACHTA: Sóisearach
AMHARC

CUSPÓIRÍ

Eolas a scaipeadh maidir leis an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl shláintiúil mhaireachtála, agus chun béim a leagan ar an ról atá ag an gcothú agus gníomhaíocht choirp do chnámha sláintiúla.

Fad ama: (thart ar) 30 nóiméad.

NAISC CHURACLAIM

FOCLÓIR AN LAE

Cnámh: Fíochán beo a dhéanann suas ár gcnámharlach.
Aclaíochtaí Seasamh Meáchain: Aon aclaíocht a chuireann meáchan iomlán an choirp ar do chosa, m.sh. rith, scipeáil agus formhór na spórt foirne.
Táirgí Déiríochta: Bainne agus tairgí déanta as bainne cosúil le cáis agus iógart.
Cailciam: Mianra atá riachtanach d’fhás, forbairt agus cothú na gcnámh. Foinsí tábhachtacha cailciam is ea bainne, cáis agus iógart.

DÍOSPÓIREACHT RANGA

Sna Treoirlínte Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp moltar gur chóir go mbeadh páistí agus daoine óga (idir 2 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois) gníomhach ar feadh 60 nóiméad gach lá ar a laghad (ag leibhéal measartha go leibhéal fuinniúil) agus ba chóir go mbeadh aclaíochtaí a neartaíonn na matáin, aclaíochtaí soblútha agus aclaíochtaí a neartaíonn na cnámha san áireamh trí huaire sa tseachtain.

Céim 1: Réamhrá

Iarr ar na daltaí cuimhneamh siar ar Phlean Ceachta 1 maidir le Bia Sláintiúil agus Pirimid an Bhia ón Roinn Sláinte a chuireann treoirlínte d’aiste chothromaithe bia agus shláintiúil ar fáil. Cuir ceist ar do dhaltaí cad eile atá ag teastáil le bheith sláintiúil. Cuir na freagraí ar an gclár bán nó smeach-chairt. Dírigh ar na freagraí a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus aclaíocht. Mínigh don rang go bhfuil an aclaíocht ní hamháin spraíúil ach go bhfuil sé sláintiúil freisin – agus go bhfuil stíl mhaireachtála ghníomhach tábhachtach do chnámha agus matáin sláintiúla agus chun meáchan folláine a choinneáil. Cuir ceist ar na daltaí conas a mhothaíonn siad tar éis aclaíocht a dhéanamh – dírigh ar na freagraí dearfacha ina deir siad go mothaíonn siad níos fearr. Fiafraigh díobh cén cineál aclaíochta coirp is fearr leo.

Breac iad seo síos ar an gclár bán nó ar an smeachchairt.

Céim 2: Sláinte na gcnámh agus an aiste bia/stíl mhaireachtála

Mínigh don rang go bhfuil tionchar ag roinnt rudaí ar shláinte na gcnámh. Is féidir lenár gcnámha éirí láidir agus sláintiúil trí aiste bia shláintiúil chothromaithe a ithe ina bhfuil cothathaigh a chabhraíonn leis na cnámha agus trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí coirp. Mínigh go bhfuil luathbhlianta an duine nuair is páiste agus déagóir é/ í ríthábhachtach d’fhás agus forbairt na gcnámh.

Nóta do Mhúinteoirí:

Cuireann cailciam le fás, forbairt agus cothú ár gcnámh agus i measc na bhfoinsí atá inár n-aiste bia tá bainne, iógart agus cáis. Léiríodh, áfach, go bhfuil cuid mhaith páistí Éireannacha nach bhfaigheann dóthain cailciam san aiste bia. Is féidir taitneamh a bhaint as an ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála. Moltar trí chuid in aghaidh an lae do pháistí atá idir 5 bliana agus 8 mbliana d’aois.

Moltar cúig chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 9 agus 18 mbliana d’aois. Cuir i gcuimhne don rang (ó Cheacht 1) na samplaí d’aon chuid amháin ina bhfuil gloine bainne 200ml, pota iógairt 125g, nó 25g de cháis chrua m.sh. cáis Chéadair, ina measc. Tá vitimín D ag teastáil freisin le haghaidh shláinte na gcnámh. Foinsí de vitimín D san aiste bia ná iasc olúil (cosúil le bradán, ronnach, sairdín), uibheacha agus táirgí déiríochta treisithe.

Mínigh na haclaíochtaí ‘seasamh meáchain’ agus go bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo do shláinte na gcnámh. Is ionann aclaíochtaí seasamh meáchain agus aon aclaíocht ina gcuirtear meáchan iomlán an choirp ar na cosa. Samplaí de na gníomhaíochtaí seo ná rith, rince, scipeáil agus formhór na spórt foirne


GNÍOMHAÍOCHT

Éirigh gníomhach, Tosaigh ag Glúaiseacht!

Treoracha:

 

Cuir leis an liosta faoi na bealaí inar féidir leis an rang taitneamh a bhaint as a bheith gníomhach. Ansin iarr ar na daltaí moltaí a thabhairt faoin gcaoi inar féidir leo éirí níos gníomhaí. Is iad seo a leanas roinnt leideanna:

 • Teorann ama a aontú chun breathnú ar an teilifís agus ‘am ar an scáileán’ (teilifís, ríomhaire, fón, táibléad etc.) agus cloí leis.\
 • Taitneamh a bhaint as comhrá, siúlóid nó babhta rothaíochta le do theaghlach agus cairde.
 • Cuidiú le do theaghlach trí jabanna gníomhacha a dhéanamh ar nós an húvaráil, duilleoga a rácáil nó cuidiú leis an gcarr a ní.
 • Siúil nó rothaíocht ar scoil, nó cuid den tslí ar a laghad, nuair is féidir
 • A chinntiú go bhfuil do scoil cláraithe do Bhrat na Scoileanna Gníomhacha – www. activeschoolfl ag.ie.
 • Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí tar éis scoile. Cuir i gcuimhne dóibh go gcaitheann siad an chuid is mó den am scoile ina suí ag a ndeasc.

Ná bí chomh leisciúil sin!

Taispeáin roinnt aclaíochtaí seasamh meáchain atá tapa agus éasca m.sh. seaic léimní, ag rith ar an spota, ag hapáil ar chos amháin, glúine arda etc. Mínigh go bhfuil sibh chun cluiche a imirt ag baint úsáide astu seo. Iarr ar na daltaí roinnt spáis a fháil. Imir cluiche gearr de ‘Deir Malaí’ bunaithe ar an gcluiche ‘Deir Síomón’ ag baint úsáide as na haclaíochtaí seo a thaispeántar.

 

Gníomhaíochtaí Breise

1. Sa halla nó sa chlós súgartha, leag amach cúrsa d’aclaíochtaí seasamh meáchain atá simplí agus spraíúil (rití tointeála, seaic léimní, scipeáil etc.) agus iarr ar an rang gach ceann díobh seo a dhéanamh ar feadh idir 30 soicind agus 1 nóiméad. Mínigh conas is féidir le beagnach gach duine é seo a dhéanamh go tapa agus go héasca.

2. I ngrúpaí beaga, iarr ar na páistí cluiche gníomhaíochta coirp bunaithe ar aclaíochtaí seasamh meáchain a chruthú atá go maith do shláinte na gcnámh (rith, scipeáil, léimneach, cluichí liathróide). Iarr ar na daltaí an cluiche nua a chum siad a mhúineadh don chuid eile den rang.

3. Bíodh lá spóirt ranga agat ag baint úsáide as cluichí na ndaltaí féin mar chuid de na gníomhaíochtaí.


BEIR LEAT ABHAILE É

Conas a bheidh do dhaltaí ag glacadh páirte ann?
Spreag do dhaltaí leis an teachtaireacht a thógáil abhaile faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl shláintiúil mhaireachtála.

Mar ghníomhaiocht obair bhaile is féidir leat iarraidh ar do dhaltaí:

 1. Siúlóid teaghlaigh a eagrú.
 2. Siúil lena madra féin nó le madra comharsan (le duine fásta).
 3. Spórt foirne a imirt lena dteaghlach.
 4. Dialann gníomhaíochtaí coirp a choinneáil, agus taifeadadh a dhéanamh de ghníomhaíocht a rinne siad féin agus a dteaghlach gach seachtain.
PLEAN CEACHTA: Sinsearach
AMHARC

CUSPÓIRÍ

Eolas a scaipeadh maidir leis an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl shláintiúil mhaireachtála, agus chun béim a leagan ar an ról atá ag an gcothú agus gníomhaíocht choirp do chnámha sláintiúla.

Fad ama: (thart ar) 30 nóiméad.

NAISC CHURACLAIM

FOCLÓIR AN LAE

Cnámh: Fíochán beo a dhéanann suas ár gcnámharlach.
Aclaíochtaí Seasamh Meáchain: Aon aclaíocht a chuireann meáchan iomlán an choirp ar do chosa, m.sh. rith, scipeáil agus formhór na spórt foirne.
Táirgí Déiríochta: Bainne agus tairgí déanta as bainne cosúil le cáis agus iógart.
Cailciam: Mianra atá riachtanach d’fhás, forbairt agus cothú na gcnámh. Foinsí tábhachtacha cailciam is ea bainne, cáis agus iógart.

DÍOSPÓIREACHT RANGA

Sna Treoirlínte Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp moltar gur chóir go mbeadh páistí agus daoine óga (idir 2 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois) gníomhach ar feadh 60 nóiméad gach lá ar a laghad (ag leibhéal measartha go leibhéal fuinniúil) agus ba chóir go mbeadh aclaíochtaí a neartaíonn na matáin, aclaíochtaí soblútha agus aclaíochtaí a neartaíonn na cnámha san áireamh trí huaire sa tseachtain.

Céim 1: Réamhrá

Iarr ar na daltaí cuimhneamh siar ar Cheacht 1 faoi Bhia Sláintiúil agus Pirimid an Bhia ón Roinn Sláinte a chuireann treoirlínte d’aiste chothromaithe bia agus shláintiúil ar fáil. Cuir ceist ar do dhaltaí cad eile atá ag teastáil le bheith sláintiúil. Cuir na freagraí ar an gclár bán nó smeach-chairt. Dírigh ar na freagraí a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus aclaíocht. Mínigh don rang go bhfuil an aclaíocht ní hamháin spraíúil ach go bhfuil sí sláintiúil freisin – agus go bhfuil stíl mhaireachtála ghníomhach tábhachtach do chnámha agus matáin sláintiúla agus chun meáchan folláine a choinneáil. Cuir ceist ar na daltaí an mothaíonn siad níos fearr tar éis aclaíocht a dhéanamh.

Fiafraigh de do dhaltaí cén cineál aclaíochta coirp is fearr leo.

Céim 2: Sláinte na gcnámh agus an aiste bia/stíl mhaireachtála

Mínigh don rang go bhfuil tionchar ag roinnt rudaí ar shláinte na gcnámh. Is féidir lenár gcnámha éirí láidir agus sláintiúil trí aiste bia shláintiúil chothromaithe a ithe ina bhfuil cothathaigh a chabhraíonn leis na cnámha agus trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí coirp. Mínigh go bhfuil luathbhlianta an duine nuair is páiste agus déagóir é/ í ríthábhachtach d’fhás agus forbairt na gcnámh.

Nóta do Mhúinteoirí:

 

Cuireann cailciam le fás, forbairt agus cothú ár gcnámh agus i measc na bhfoinsí atá inár n-aiste bia tá bainne, iógart agus cáis. Léiríodh, áfach, go bhfuil cuid mhaith páistí Éireannacha nach bhfaigheann dóthain cailciam san aiste bia. Is féidir taitneamh a bhaint as an ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála. Moltar cúig chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 9 agus 18 mbliana d’aois agus moltar trí chuid in aghaidh an lae do na haoisghrúpaí uile eile.

Cuir i gcuimhne don rang (ó Cheacht 1) na samplaí d’aon chuid amháin ina bhfuil gloine bainne 200ml, pota iógairt 125g, nó 25g de cháis chrua m.sh. cáis Chéadair, ina measc. Tá vitimín D ag teastáil freisin le haghaidh shláinte na gcnámh. Foinsí de vitimín D san aiste bia ná iasc olúil (cosúil le bradán, ronnach, sairdín), uibheacha agus táirgí déiríochta treisithe.

Mínigh na haclaíochtaí ‘seasamh meáchain’ agus go bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo do shláinte na gcnámh. Is ionann aclaíochtaí seasamh meáchain agus aon aclaíocht ina gcuirtear meáchan iomlán an choirp ar na cosa. Samplaí de na gníomhaíochtaí seo ná rith, rince, scipeáil agus formhór na spórt foirne.

Spreag na daltaí le ceangal a dhéanamh idir bia agus riachtanais fhuinnimh – afraigh díobh cad atá ag teastáil uathu le hithe le go mbeidh siad gníomhach i rith an lae. Fiafraigh de na daltaí conas a mhothaíonn siad tar éis a bheith ag ithe agus an mbíonn níos mó fuinnimh acu. Fiafraigh de na daltaí cad a cheapann siad a dhéanann lúthchleasaithe le go mbeidh an fuinneamh acu le traenáil dhian a dhéanamh (féach Ceacht 1).

Cuir ceist ar do dhaltaí má bhraitheann siad níos fearr tar éis dóibh aclaíocht coirp a dhéanamh?


GNÍOMHAÍOCHT

Éirigh gníomhach, Tosaigh ag Glúaiseacht!

Treoracha:

 

Ag baint úsáide as clár bán nó smeach-chairt, iarr ar na daltaí liosta a chur le chéile faoi na bealaí inar féidir leo taitneamh a bhaint as a bheith gníomhach. Ansin iarr ar na daltaí moltaí a thabhairt faoin gcaoi inar féidir leo éirí níos gníomhaí.

Is iad seo a leanas roinnt leideanna:

 • Teorann ama a aontú chun breathnú ar an teilifís agus ‘am ar an scáileán’ (teilifís, ríomhaire, fón, táibléad etc.) agus cloí leis.
 • Taitneamh a bhaint as comhrá, siúlóid nó babhta rothaíochta le do theaghlach agus cairde.
 • Siúil nó rothaíocht ar scoil, nó cuid den tslí ar a laghad, nuair is féidir.
 • A chinntiú go bhfuil do scoil cláraithe do Bhrat na Scoileanna Gníomhacha – www.activeschoolfl ag.ie.
 • Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí tar éis scoile. Cuir i gcuimhne dóibh go gcaitheann siad an chuid is mó den am scoile ina suí ag a ndeasc.

Ná bí chomh leisciúil sin!

I ngrúpaí beaga, iarr ar na páistí cluiche gníomhaíochta coirp bunaithe ar aclaíocht seasamh meáchain a chruthú atá go maith do shláinte na gcnámh (rith, scipeáil, léimneach, cluichí liathróide). Iarrfar ar na daltaí sraith gníomhaíochtaí spraíúla, dinimiciúla agus seasamh meáchain a dhéanamh.

Mar shampla – a gcluiche cleas na bacóide a dhearadh, cluiche scipeála nua a chumadh etc.

Gníomhaíochtaí Breise

1. Iarr ar na daltaí an cluiche nua a chum siad a mhúineadh don chuid eile den rang.

2. Bíodh lá spóirt ranga agat ag baint úsáide as cluichí na ndaltaí féin mar chuid de na gníomhaíochtaí.


BEIR LEAT ABHAILE É

Conas a bheidh do dhaltaí ag glacadh páirte ann?

Spreag do dhaltaí leis an teachtaireacht a thógáil abhaile faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl shláintiúil mhaireachtála.

 

Mar ghníomhaiocht obair bhaile is féidir leat iarraidh ar do dhaltaí:

1. Siúlóid teaghlaigh a eagrú.

2. Siúil lena madra féin nó le madra comharsan (le duine fásta).

3. Spórt foirne a imirt lena dteaghlach.

4. Dialann gníomhaíochtaí coirp a choinneáil, agus taifeadadh á dhéanamh de ghníomhaíocht a rinne siad féin agus a dteaghlach gach seachtain.

CLOSE

Will you be joining our competition this year? Find out more